Novice

Poznamo tri glavne metode generiranje terahertzčnih (THz) valov. Trenutni trend v tehnologiji je uporaba opto-elektronskih metod generiranja THz valov, ki temelji na foto-prevodnih antenah.

Terahertzčna sprektroskopija je razdeljena na dve domeni: časovna domena in frekvenčna domena. V časovni domeni je za generiranje uporabljen femto sekundni laser s THz pasovno širino, v časovni domeni pa sta uporabljena dva DFB laserja in optični množilnik. Slednji je predstavljen na Sliki 1, na Sliki 2 pa je predstavljen komercialni sistem TeraScan proizvajalca Toptica Photonics.

Procesiranje podatkov pri terahertzčni spektroskopiji temelji na identifikacijksih in kvantizacijksih metodah. Identifikacijske metode slonijo na merjenju spektralnih lastnosti merjenega vzorca – absorbcije in reflektivnosti. Kvantizacijske metode pa v večini temeljijo na metodah kemometrike, najpogosteje PCA in PLS analizi.

Terahertzčna tehnologija za spektroskopijo in zajem slik še je v povojih. Zaradi visoke cene in kompleksnosti je v trenutni obliki na voljo le za laboratorijsko eksperimentiranje. Z razvojem novih, cenejših in manj kompleksnejših metod generiranja THz valov bo tehnologija postala dostopnejša tudi za uporabo v industriji.

Slika 1: Zgradba spektrometra v časovni domeni po spektrometru proizvajalca Toptica Photonics