Povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela

Raziskovalno delo in pedagoški proces sta tesno povezana, saj so predavanja in vaje formirane na rezultatih raziskovanja. Veliko pozornost posvečamo opremljanju laboratorijev v katere vabimo študente, da delajo tudi ob prostem času. Študij avtomatike je organiziran tako, da poleg predavanj in laboratorijskih vaj izvajamo seminarje in študentske projekte. Seminarji so sestavljeni iz več tem, ki jih ob koncu semestra študenti javno predstavijo.

Pri raziskovalnih in razvojnih nalogah pa vedno sodelujejo tudi študenti višjih letnikov, ki si na ta način pridobijo dodatna predvsem praktična znanja, poleg tega pa se seznanijo z naročniki – partnerji in kasneje lažje najdejo zaposlitev.

Mnogokrat se študentsko delo nadaljuje v diplomsko delo, tako študent opravi obsežno delo, ki mu nudi možnost, da osvoji kompleksno praktično znanje. Vse več diplomskih nalog opravimo kot timsko diplomo, kjer 3 do 4 študenti delajo na istem projektu, tako da vsak obdela del celote. Pri takem delu se študentje naučijo timskega dela, ki ga bodoči delodajalci pričakujejo in izkazalo se je, da radi sprejemajo tak način dela, saj se naučijo sodelovati in si pomagati.