Soil analysis with georadar

S pomočjo senzorjev SAR in georadarja ali ang. Ground penetrating Radar oz. GPR lahko ocenimo vlažnost tal pod površjem Zemlje. Slika 1 prikazuje optično in SAR sliko ter radargram zajet z georadarjem. S fuzijo podatkov smo lahko ocenili vlažnost tal pod površjem.

Slika 1. Fuzija podatkov SAR in GPR.

Podatke z GPR lahko zajemamo z georadarjem, ki lahko deluje na različnih frekvencah: 50MHz, 250Mhz in 500 MHz. Georadarja sta prikazana na sliki 2.

Slika 2. 50MHz antena in georadar z 250MHz anteno
Slika 3. ProEx georadar z 50MHz anteno

Izvedli smo eksperiment ocene vlažnosti med vrtinami, ki so med seboj razmaknjene 100 m, kot je prikazano na sliki 4. V ta namen smo izdelali lasten georadar na osnovi Marxovega generatorja in s pomočjo nevronske mreže ocenili vlažnost tal. Časovni poteki signalov pridobljeni z georadarja, ki smo jih uporabili za oceno vlažnosti tal med jaški, so prikazani na sliki 5.

Slika 4. Prikaz postavitve vrtin in anten

Slika 5. Prikaz časovnih odzivov georadarja