Pedagoško delo

Zakaj študij avtomatike

Zahtevnost prodora na svetovne trge ne narašča samo zaradi kompleksnosti izdelkov, ampak tudi zaradi nenehnega tekmovanja med različnimi proizvajalci, ki želijo s svojim produktom čim prej prodreti na tržišče. Uspešna svetovna podjetja se prenavljajo z uvajanjem multidisciplinarnih timov strokovnjakov, ki so se sposobni hitro prilagajati razvojnim zahtevam trga. Študijska smer Avtomatika in robotika na FERI zagotovo vzgaja strokovnjake, ki so se sposobni vključevati v te zahtevne tehnološke time. Tako multidisciplinarno zasnovan študij Avtomatike in robotike ponuja študentom obsežna temeljna in praktična znanja iz različnih področij elektrotehnike kot so: industrijska elektronika, informatika, mikroračunalništvo, krmilna in regulacijska tehnika, elektromotorni pogoni, komunikacije, kibernetika, robotika, itd.

Kdo lahko študira

Vsak študent, ki je uspešno opravil prvi letnik študija na programu Elektrotehnika na FERI, ne glede na to, ali se je na našo fakulteto vpisal po končani gimnaziji, elektrotehniški srednji šoli ali podobni srednji tehniški šoli.

Kaj se nauči študent

Po pridobitvi poglobljenih znanj iz naravoslovnih ter temeljnih elektrotehniških predmetov, se poglobi še v temeljne strokovne predmete s področij teorije sistemov, regulacij, modeliranja, umetne inteligence, identifikacij, računalništva, informatike itd.

Ožja strokovna znanja lahko dobi na dveh osnovnih področjih:

– na področju robotike (proizvodna avtomatizacija) ter

– na področju avtomatizacije in kibernetizacije procesov (procesna avtomatizacija).

V okviru teh dveh osnovnih področij imamo tudi ustrezne laboratorije, ki omogočajo vsakemu študentu delo v okviru njegovih možnosti in želja.

Ob študiju strokovnih predmetov dobi študent znanja iz merilne in regulacijske tehnike, robotike in še zlasti s področja računalniškega vodenja vseh vrst procesov.

Lik diplomanta

V času študija na I stopnji, se bo študent izoblikoval v diplomanta, ki bo pridobil teoretična in praktična znanja s področja računalniškega vodenja idustrijskih procesov. Usposobljen bo za načrtovanje tehnologije vodenja in informatizacijo industrijskih procesov, zgradb in infrastrukturnih objektov. Nivo znanja bo zadovoljeval zahteve po znanju za posodobitev obstoječih objektov in pri gradnji novih avtomatiziranih postrojenj. Pridobil bo naslednja znanja: senzorji in meritve neelektričnih veličin, izvršni členi, regulatorji, programabilni logični krmilniki, nadzorni in procesni računalniki, komunikacije, industrijska programska oprema, internetne povezave, bazični in aplikativni programski jeziki, enote za prikaz procesnih veličin, dokumentiranje, modeliranje in identifikacija procesov, načrtovanje enostavnejših sistemov vodenja. Sposoben bo izvesti projekt po principu in zakonih življenjskega cikla.

V času študija na II stopnji bo gradil na znanju pridobljenem na predhodni stopnji. Usposobil se bo za načrtovanje in izvajanje projektov procesne informatizacije, ki zajema digitalno tovarno, digitalne zgradbe, infrastukturne in energetske sisteme, kjer je prisotna popolna integracija procesov in IT rešitev. Usposobljen bo za samostojno delo na razvojnih in raziskovalnih projektih ter projektih obnove objektov in sistemov procesne informatike, ki zajemajo sodobne SCADA, MES, ERP informacijske sisteme za nadzor in upravljanje integriranih procesov na visokem nivoju upravljanja. Znanja iz netehniških vidikov vodenja sistemov, ekonomija.Pridobil bo znanja o vodenju, spremljanju, nadzoru procesov, detekciji napak, snovanju vgrajenih sistemov v povezavi s sodobnimi komunikacijami na bazi intenetnih in brezžičnih tehnologij. Prav tako bo potrebno nadgraditi znanja iz identifikacij, modeliranja, simulacij, regulacij.

Kje se lahko diplomant zaposli

Poleg svoje temeljne usposobljenosti za inženirska delovna mesta s širšega področja elektrotehnike bodo imeli dovolj široka teoretična znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva, ki so kakorkoli povezane s stroko elektrotehnike bodisi tudi izven nje. Pridobljene kompetence jim bodo omogočale tudi prevzemanje vodstvenih funkcij v malih, srednjih in večjih podjetjih in družbah. Seveda pa se bodo diplomanti programa Elektrotehnika zaposlovali tudi marsikje drugod: v raziskovalnih inštitutih, v osnovnošolskem, srednješolskem in univerzitetnem izobraževanju, državni upravi ali pa kot ustanovitelji v lastnih podjetjih.

Področje delovanja diplomanta smeri avtomatike in robotike je zelo široko in zajema avtomatizacijo, robotizacijo in kibernetizacijo vseh vrst procesov v različnih vejah industrije, energetike, prometa itd.