Diplomske naloge
UMUM

Matlab/Simulink podprto generiranje kode PLK v skladu s standardom IEC 61131-3 - Uroš Marčič

V tem diplomskem delu je opisano spoznavanje in delo z novim dodatkom za Matlab/Simulink, ki se imenuje PLC coder. Namenjen je generiranju PLC kode iz modela, ustvarjenega v programu Simulink. PLC coder deluje tako, da najprej v Simulink-u izdelamo model, iz katerega nam nato program samodejno generira kodo za izbrano okolje krmilnika. Opisan je celoten postopek uporabe PLC coderja, vse od priprave operacijskega sistema, zapletov med delom in do generiranja kode za PLK . Na koncu sem še primerjal generirano kodo s kodo, napisano v programskem okolju krmilnika na primeru procesa n-tega reda in opisal dobljene rezultate.

  CO   DK   PR

Sistem za spremljanje porabe enegije ter stroškov v kompleksnih objektih - Jaka Mansutti

Diplomsko delo predstavlja projektiranje in izvedbo sistema za spremljanje porabe energije v kompleksnih objektih. Opisuje izdelavo projekta od zajemanja podatkov iz krmilnika do prikaza podatkov v sistemu SCADA ter shranjevanje teh podatkov v podatkovno bazo. Sistem SCADA poleg realnih podatkov prikazuje tudi stroške ogrevanja, porabo energentov, medsebojno primerjavo stroškov ter vsebuje približno vremensko napoved in porabo potrebne energije za naslednji dan. 

  CO   DK   PR

Krmiljenje sobne razsvetljave in žaluzij - Iztok Špindler

V diplomskem delu je predstavljena praktična izvedba krmiljenja razsvetljave in žaluzij s pomočjo mikrokrmilnika Arduino MEGA 2560, pametnega telefona z operacijskim sistemom Android in komunikacijo med njima z vmesnikom bluetooth. Opisane in naštete so vse potrebne komponente za realizacijo, to so mikrokrmilnik, program, ki ga za komunikacijo in vizualizacijo uporabljamo na telefonu, adapter bluetooth in relejna plošča. Predstavljene so vezalne sheme krmilnika in tudi povezava v obstoječo hišno inštalacijo. Na koncu diplomskega dela je ocena stroškov posameznih komponent.

  CO   DK   PR

Krmiljenje klimatov preko centralnega nadzornega sistem - Tomaž Velečič

V diplomski nalogi je predstavljen potek izgradnje centralnega nadzornega sistema za krmiljenje klima naprav. Ker gre za nadgradnjo obstoječega sistema, je najprej opisana zgradba le-tega. V nadaljevanju pa je opisan potek same nadgradnje in problemov, ki so posledica omejitev uporabljenih komponent.

  CO   DK   PR

Celostni pristop k avtomatizaciji sistemov HVAC - Jernej Culleto

 Diplomska naloga opisuje razvoj, vodenje in nadzor toplotne postaje, katere funkcija je priprava sanitarne tople vode. Najprej je podrobno podan celoten življenjski cikel sistema za vodenje, vse od definicije potreb in želja naročnika, do načrtovanja, delovanja in upokojitve sistema. Temu sledi opis ključnih elementov v avtomatizaciji tega sistema. Uporabljen je krmilnik HAWK podjetja Honeywell. Programira se v programskem okolju COACH AX, ki je skupaj s primerom tudi predstavljen. Poudarek je tudi na nadzornem sistemu SCADA in na regulaciji temperature.

  CO   DK   PR

Uporaba AEG modulovModicon pri učenju programiranja PLK - Klemen Glušič

Diplomsko delo zajema opis delovanja in programiranja modulov AEG Modicon s PLK Siemens SIMATIC S7-400. Osnovni namen je snovanje učnega gradiva, ki bo izpopolnilo trenutne smernice poučevanja avtomatizacije ter z njo povezanega programiranja PLK. V prvem delu je predstavljen Siemensov krmilnik, njegove lastnosti in namenski programski paket STEP 7, ki se uporablja za upravljanje s SIMATIC opremo. Podrobneje so razčlenjeni moduli AEG Modicon, pri čemer smo za modul ET 706, ki predstavlja proces polnilnice steklenic, napisali uporabniški program. Naposled je zanj predstavljen opis izdelave centralnega nadzornega sistema SCADA, ki je realiziran v programu WinCC.

  CO   DK   PR

 

Regulacija temperature v peči - Rok Izak

V tem diplomskem delu je opisana primerjava regulacije temperature v laboratorijski peči po dveh metodah, prva je klasična PID regulacija, druga pa regulacija v prostoru glavnih komponent (PCA). V uvodu je predstavljena kratka teorija vodenja in snovanje obeh tipov regulacije na simulacijskem modelu v Matlab/Simulink okolju, nadalje pa je delovanje regulatorjev prikazano še na realnem modelu laboratorijske peči. Za potrebe vodenja peči v realnem času smo uporabili OPC vmesnik med krmilnikom in Matlab/Simulink okoljem. Dobljeni rezultati in primerjava PID regulacije in regulacije v prostoru glavnih komponent so analizirani v zaključku.

  CO   DK   PR

Nadgradnja AEG modula modicon za simulacijo procesa centralnega ogrevanja - Simon Pečovnik

Diplomsko delo temelji na izvedbi regulacije temperature s pomočjo merilnika temperature LM35, žarnice kot grelnega telesa in ventilatorja kot hladilnega sredstva. Predstavljen je didaktični pripomoček - AEG modul za simulacijo sistema centralne kurjave. Opisan je logični krmilnik Omron CJ1G z vhodno in izhodno enoto in program CX Programmer za programiranje v lestvični tehniki, ter program CX Supervisor za izdelavo uporabniškega vmesnika. Opisan je postopek umerjanja vhodnega signala in tripoložajni regulator, ki smo ga uporabili za regulacijo procesa. V zadnjem poglavju smo predstavili rezultate testiranj prilagoditvenih vezij za temperaturni senzor in delovanje obeh programov.

  CO   DK   PR

 

Posodobitev nadzornega sistema vodenja - Blaž Ženko

V diplomski nalogi je opisano delovanje programa CitectSCADA in komunikacija nadzornega sistema s krmilnikom preko OPC strežnika. Najprej je predstavljena komunikacija krmilnika z nadzornim sistemom preko OPC strežnika, v tem delu so opisani koraki za uspešno povezavo nadzornega sistema s krmilnikom in zajem točk. V drugem delu je po korakih opisana realizacija nadzornega sistema. Predstavljene so tudi glavne funkcije programa CitectSCADA in uporaba le teh v projektu. S pomočjo diplome bodo študenti avtomatike razumeli delovanje programa in ga postopoma nadgrajevali ter dodajali nove aplikacije (povezavo z podatkovnimi bazami, internetne aplikacije,…). Na koncu so še predstavljeni rezultati testiranja vzporednega delovanja dveh nadzornih sistemov, in sicer CitectSCADA 7.1 (ki je opisana v tej diplomi) in CitectSCADA 5.0. Projekt je izveden po postopku »reverse engineering«, saj je bilo za izvedbo potrebno podrobno preučiti obstoječi sistem.

  CO   DK   PR

 

Prenova krmilja in vodenja komornih peči - Marjan Tarkuš

Namen diplomskega dela je prenova zastarelega krmilja na komornih pečeh v obratu Folije in tanki trakovi podjetja Impol Folije in trakovi d.o.o. Obstoječi krmilni sistem ni bil več zanesljiv, pa tudi rezervnih delov se ni dalo več dobiti, zato smo se odločili, da posodobimo krmilni in nadzorni sistem. Nadgradnja sedaj omogoča zanesljivejše delovanje, arhiviranje podatkov in možnost prenosa podatkov kamorkoli za nadaljnjo obdelavo. Krmilni sistem je bil nadgrajen s PLK krmilnikom Siemens družine S7-300, operacijskim panelom občutljivim na dotik Siemens MP277 ter nadzornim sistemom iFIX. 

  CO   DK   PR

Izdelava SCADA sistema za vodenje in nadzor proizvodnje razdelilnikov toplote - Jernej Ficko

Diplomsko delo opisuje izgradnjo novega SCADA sistema za industrijski proces v podjetju TTO Thermotechnik, v katerem je nameščen avtomatiziran sistem proizvodnje razdelilnikov toplote. Celoten obrat je zgrajen iz industrijskih komponent in programskega dela, ki predstavlja SCADA uporabniški vmesnik. Ta teče na industrijskem računalniku, ki je povezan na krmilnik, v katerem je naložen uporabniški program. V nalogi je predstavljena izgradnja novega uporabniškega vmesnika v WinCC-jevi SCADI na podlagi starega VisiWin vmesnika ter njegova povezava s programom na krmilniku. 

  CO   DK   PR

Didaktični procesni modul - Emanuel Ćosić

Diplomsko delo opisuje regulacijo temperature, ki poteka z uporabo po meri izdelanega tiskanega vezja, kartice NI USB 6009 DAQ in programskega paketa Labview, v katerem je izdelan program PID-regulatorja. V splošnem je diplomsko delo sestavljeno iz dveh delov, in sicer elektronskega in programskega dela, skozi katera je prikazan postopek konstruiranja, izdelave in programiranja končnega izdelka. Problematika se nanaša na sam postopek od začetka do konca izdelave, hkrati pa želimo v diplomskem delu pokazati, kako je moč priti do relativno poceni in temu sorazmerno kakovostnega PIDregulatorja.

  CO   DK   PR

Avtomatizacija pakiranja drsnih vrat - Štefan Planinšek

V diplomskem delu je predstavljena avtomatizacija pakiranja drsnih vrat s pomočjo robota. Robotska celica je sestavljena iz posameznih sklopov: lepilka, robot, naprava za lepljenje nalepk, sistem za vezanje palet, sistem za ovijanje palet. Predstavljeni so posamezni elementi avtomatizacije, kot tudi strojna in programska oprema. Glavni cilj projekta je dvig produktivnosti in kvalitete pakiranja drsnih vrat.

 CO   DK   PR

Razvoj uporabniškega vmesnika z industrijskim zaslonom na dotik za sisteme hišne avtomatizacije - Anton Mesner

To diplomsko delo predstavlja primer izvedbe hišne avtomatizacije z uporabo klasičnih industrijskih komponent, krmilnika Omron CP1L, industrijske komunikacije (Host Link) in zaslona na dotik (NQ3). Prenovljena je bila razsvetljava in upravljanje projekcijskega platna v laboratoriju. Program za vodenje razsvetljave je bilo treba razširiti. V okviru diplomskega dela smo dogradili programsko kodo za komunikacijo z industrijskim zaslonom in vodenje projekcijskega platna. S programskim orodjem NQ-Designer smo razvili uporabniški vmesnik za potrebe upravljanja sistema ter v sklepnem delu diplomske naloge predstavili možnosti nadgradnje celotnega sistema.

 CO   DK   PR

Ogrevanje in prezračevanje proizvodne hale s krmilnikom Siemens S7 - Gregor Ploj

V diplomski nalogi je opisano ogrevanje in prezračevanje proizvodne hale, ki je bilo izvedeno s krmilnikom Siemens S7-300 na realnem objektu. Za izvedbo takšne diplomske naloge smo se morali naučiti programirati in uporabljati program Step 7 in WinCC flexible in na podlagi tega napisati program. Pri programiranju ogrevanja in prezračevanja smo morali upoštevati vse tehnične in uporabniške zahteve in jih z dobrimi rešitvami uveljaviti v programu. Eden od glavnih elementov našega sistema je bil krmilnik podjetja Siemens družine S7- 300. Za pretvarjanje izmerjene vrednosti temperature v prostoru smo uporabili analogni vhodni modul, na katerega je bil priključen temperaturno občutljivi upor RTD od proizvajalca Siemens z oznako QAA24.  

CO   DK   PR

Daljinski nadzor komunalnih sistemov - Jernej Dular

Diplomsko delo opisuje izvedbo daljinskega nadzora komunalnih sistemov z uporabo sodobnih rešitev (lokalno zajemanje podatkov s krmilniki, prenos podatkov prek omrežja GPRS v nadzorni center, prikaz v nadzornem sitemu, SCADA). V nalogi so predstavljeni GPRS-komunikacija, izdelava programa in vmesnika SCADA, ki omogoča pregled nad dogajanjem v obratovalnem objektu v realnem času in v primeru alarma. Hkrati je v diplomski nalogi opisana in predstavljena oprema, ki je bila uporabljena za komunikacijo pri izvedbi daljinskega nadzora.

CO   DK   PR

Avtomatska varnostna razsvetljava - Tine Kacafura

Namen varnostne razsvetljave je, da v primeru odpovedi glavne razsvetljave preprei paniko med ljudmi in za potrebe evakuacije iz stavbe hitro in enoumno opozarja na predmete in stanja, ki se pojavljajo na poti k rešitvi. Pripomore k hitrejši in varni rešitvi oziroma s svojo prisotnostjo na kljunih mestih opozarja na predele, ki predstavljajo nevarnost za umikajoe množice. Pri zasilni razsvetljavi je poudarek na zanesljivosti in varnosti. To pomeni, da deluje nemoteno ter v kljunem trenutku zadovolji potrebo po minimalni osvetljenosti prostora. Inovativna tehnologija omogoa samodejni preizkus delovanja in avtonomije svetilk. To pomeni, da samodejno najde in javi skrbniku neustrezno oziroma »pokvarjeno« svetilko, kar mono izboljša zanesljivost delovanja v kritinem trenutku; s tem se povea varnost za udeležence.Z vnosom loveškega faktorja ni mogoe zagotoviti 100% varnosti. Zato težimo k avtomatizaciji celotnega procesa zasilne razsvetljave, s imer dosežemo precej povean odstotek varnosti. Stroški investicijskega vlaganja za inovativno varnostno razsvetljavo so smiselni. Posledica so manjši stroški, saj ni ve potrebna vsakoletna »loveška« kontrola delovanja varnostne razsvetljave. Vse to namre opravi inteligentni avtomatski nadzor delovanja.

CO   DK   PR

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali s klikom na gumb "Se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov.

EU Cookie Directive Module Information