Mikroobdelave s pomočjo selektivnega jedkanja
EnglishSlovensko
UMUM
Mikro-obdelava s fosforjevim pentoksidom dopiranih opti?nih vlaken na osnovi selektivnega jedkanja

?lanek predstavlja proces mikro-obdelave, s katerim lahko segment opti?nega vlakna preoblikujemo v kompleksno 3-D opti?no mikro-strukturo. Predstavljen postopek mikro-obdelave temelji na osnovi nadzora hitrosti jedkanja, ki ga doseemo z vgraditvijo fosforjevega pentoksida v silicijevo steklo skozi standardne postopke proizvodnje opti?nih vlaken. Podro?ja v preseku opti?nega vlakna, dopirana s fosforjevim pentoksidom, se lahko v fluorovodikovi kislini jedkajo tudi do 100 krat hitreje kot ?isto silicijevo steklo. Na osnovi opisanega principa je mono u?inkovito in ekonomi?no izdelati iroko paleto opti?nih naprav, kjer z jedkanjem ustrezno dopiranih opti?nih vlaken, ki jih privarimo na vrh ali med standardna dovodna vlakna, doseemo izdelavo elene kon?ne mikro-fotonske strukture.

vstavi

vstavi

Miniaturna naprava za dostop do evanescentnega polja na osnovi mikro-i?ke

?lanek predstavlja napravo iz opti?nega vlakna z omogo?enim dostopom do opti?nega polja, ki je primerna v razli?nih opti?nih vlakenskih sistemih in opti?nih komponentah. Predstavljena naprava je zgrajena iz tanke steklene mikro i?ke, ki je name?ena med dva dovodna enorodovna vlakna. Tanka i?ka deluje kot valovod z majhnimi izgubami med obema dovodnima vlaknoma. i?ka hkrati omogo?a interakcijo med opti?nim poljem, ki se iri skozi njo in poljem, ki je odvisno od medija, ki i?ko obdaja. Velikost interakcije, skupne izgube in fazni zamik so parametri, ki jih lahko nadziramo z na?rtovanjem naprave. Predstavljena miniaturna naprava je v celoti izdelana iz stekla. Mehanske lastnosti so primerne za rokovanje z napravo in pakiranje, ne da bi pri tem potrebovali kakne dodatne podporne konstrukcije. Naprava je bila izdelana z uporabo tehnologije mikro-obdelave na osnovi selektivnega jedkanja posebnega z P2O5 dopiranega opti?nega vlakna. Metoda je enostavna in primerna za proizvodnjo v velikih serijah.

Opti?ni vlakenski Fabry-Perot senzor raztezka z veliko aktivno dolino

Predstavljen je visoko ob?utljiv, Fabry-Perot (FP) senzor raztezka z veliko aktivno dolino in popolno SiO2 strukturo. Senzor uporablja t.i. W-strukturo, ki ob veliki aktivni dolini senzorja zagotavlja kratko FP zra?no reo in s tem nizke izgube opti?nega signala. Senzor je izdelan z uporabo povrinske mikroobdelave z jedkanjem posebnega vlakna, ki se selektivno izjedka v W-strukturo. Tehnologija izdelave potencialno omogo?a cenovno u?inkovito serijsko proizvodnjo. Doseeno merilno obmo?je znaa 3000 ? ter lo?ljivost 1 ?. Za opti?no signalno procesiranje senzorja je mogo?e uporabiti komercialno dostopne enote za procesiranje FP senzorjev.

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi